BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 5/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 3 tháng 5/2021, cập nhật đến ngày 30/5/2021)

 

Thuế –  Phí – Lệ phí:

1. Nghị định số 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021 – 2022

Có 2 nội dung chính sau:

1} Biểu TSXKƯĐ, TSNKƯĐ đặc biệt của VN giai đoạn 2021-2022 gồm: mã hàng, mô tả HH, thuế suất  theo các giai đoạn với từng mã hàng.

2} Thủ tục áp dụng TSXKƯĐ

1/  Tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai thực hiện khai tờ khai XK, áp dụng TSXK, tính thuế và nộp thuế theo Biểu thuế XK theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.

2/ Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai XK, người khai nộp đầy đủ chứng từ c/m HH đáp ứng theo quy định và khai bổ sung để AD mứcTSXKƯĐ theo Hiệp định UKVFTA.

Có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Đầu tư:

2. Nghị định số 54/2021/NĐ-CP về quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Có 2 nội dung chính sau:

1} DA ĐT thuộc đối tượng thực hiện đánh giá sơ bộ tác động MT trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương ĐT, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư ĐT, hồ sơ đề nghị cấp GCNDK ĐT.

2} DA ĐT đã thực hiện đánh giá sơ bộ tác động MTvà được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động MT khi đề nghị cấp GCNDK ĐT.

Có hiệu lực từ ngày ký

Lao động:

3. Quyết định số 621/QĐ-LĐTBXH về việc Phê duyệt Kế hoạch thuê, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước

Có nội dung chính sau:

1} Phê duyệt Kế hoạch thuê và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước

Có hiệu lực từ ngày ký

4. Quyết định số 782/QĐ-TTg Về việc phê duyệt chương trình phòg ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Có nội dung chính sau:

1} DN, HTX, HGĐ đặc biệt là DNVVN, HTX, HGĐ trong các làng nghề được cung cấp TT, kiến thức, được tập huấn kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu LĐ trẻ em.

Có hiệu lực từ ngày ký

Co-vid 19:

5. Công điện số 680/CĐ-TTg Về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp

Có nội dung chính sau:

1} Tất cả các KCN, nhà máy, xí nghiệp thực hiện khai báo YT với tất cả NLĐ và những ngừoi có liên quan; Xử phạt nghiêm những trường hợp khai báo không trung thực.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

 Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH