BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 Tháng 5/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 2 tháng 5/2021, cập nhật đến ngày 20/5/2021)

 

Thuế – Phí – Lệ phí:

1. Công văn số 2290/TCHQ-TXNK về việc thực hiện miễn trừ áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG)

Có nội dung chính sau:

1} Hàng hóa NK của DN thuộc đối tượng AD biện pháp CBPG đã nộp thuế, sau đó được miễn trừ AD biện pháp CBPG thì được hoàn trả thuế phòng vệ TM đã nộp với lô hàng NK đăng ký tờ khai hải quan trong thừoi hạn miễn trừ.

Doanh nghiệp:

2. Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ về việc ban hành bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng

Có 2 nội dung chính sau:

1} Ban hành Bảng mã loại hình XK, NK và hướng dẫn sử dụng

2} Tờ khai HQ đã ĐK trước ngày QĐ này có hiệu lực, nếu thay đổi mục đích sử dụng mới thì sử dụng mã loại hình tại QĐ này kể từ thừoi điểm DK tờ khai mới.

Có hiệu lực từ  ngày 01/6/2021 và thay thế công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS.

3. Quyết định số 632/QĐ-BKHĐT Về lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư

Có 2 nội dung chính sau:

1} Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành KH&ĐT (sau đây gọi là Mạng lưới tư vấn viên) trong các lĩnh vực sau:

         1/ TV về thành lập và vận hành DN.

         2/ TV về quản trị và phát triển DN.

         3/ TV chuyển đổi số cho DN.

         4/ TV về ĐT.

         5/ TV về đấu thầu.

         6/ TV về tiếp cận tài chính.

2} Tiêu chí công nhận tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành KH&ĐT

         1/ Có tối thiểu 2 cá nhân tư về 1 hoặc 1 số lĩnh vựuc như trên. làm việc liên tục, toàn thời gian > 12 tháng

         2/ Đã hoặc đang thực hiện ít nhất 2 HĐ tư vấn cho DN/ 36 tháng. Trong đó, ứng với mỗi lĩnh vực có ít nhất 1 HĐ đã hoặc đang thực hiện.

Có hiệu lực từ ngày ký.

4. Thông tư 01/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng

Có nội dung chính sau:

1} Phạm vi điều chỉnh: QC này quy định về các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hđ QH đô thị – nông thôn, bao gồm: quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh QH, tổ chức thực hiện quy hoạchQH và làm cơ sở để xây dựng XD TCQG, QC địa phương trong lĩnh vực QH đô thị – nông thôn.

Có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2021 và thay thế Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành QCVN.

Nhà đất:

5. Công văn số 3252/VPCP-KSTT về việc Hướng dẫn tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai và tạo lập tài khoản công dân.

Có nội dung chính sau:

1} Bắt đầu dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia ngay trong tháng 6 năm 2021.

Co-vid 19:

6. Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH Về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Có 3 nội dung chính sau:

1} Các DN đang sử dụng NLĐ là người nước ngoài sẽ bị giám sát để không để lọt NLĐ nhập cảnh trái phép trong cơ sở, DN,…

2} Giấy phép LĐ nước ngoài được kiểm tra, chấn chỉnh đẩm bảo đúng trình tự, thủ tục cấp.

3} Các DN sử dụng LĐ trái phép sẽ bị xử lý nghiêm.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

  Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH