BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 4/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 3 tháng 4/2021, cập nhật đến ngày 30/4/2021)

Thuế – Phí – Lệ phí:

1. Công văn số 13220/CTHN-TTHT về việc thuế GTGT với dịch vụ môi giới vận tải quốc tế

Có 3 nội dung chính sau:

1} Đối tượng áp dụng thuế suất 0%: áp dụng HH, DV xuất khẩu; HĐ XD, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; HH, DV thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu.

2} Điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với DV xuất khẩu:

         1/ Có HĐ cung ứng DV với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan;

         2/ Có chứng từ thanh toán tiền DV xuất khẩu qua NH và các chứng từ theo quy định;

3} Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế đối với hóa đơn thương mại là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Doanh nghiệp:

2. Công văn số 2878/VPCP-DMDN về việc dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều Luật doanh nghiệp

Có 2 nội dung chính sau:

1} Dự thảo quy định chi tiết về: xác định đối tượng, nguồn vốn của các DN do NN nắm giữ >50%; Tổng số CP được biểu quyết.

2} Cơ chế đặc thù về bổ sung nguồn vốn, trích lập và sử dụng Quỹ đầu tư của các DN phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng của quốc gia.

3. Thông tư số 28/2021/TT-BTC về việc Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 thẩm định giá DN

Có 2 nội dung chính sau:

1} Giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình không xác định. Chỉ tiêu về thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập được xác định về cơ chế tự chủ tài chính.

2} Cơ sở định giá giá trị doanh nghiệp là giá trị thị trường hoặc giá trị phi thị trường. Báo cáo tài chính được sử dụng trong thẩm định giá DN.

Có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 và  Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 đồng thời hết hiệu lực.

Covid-19:

4. Công văn số 3440/CV-BCĐ về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối vói các trường hợp đề nghị nhập cảnh VN để PCD Covid-19

Có nội dung chính sau:

1} Các cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW thực hiện nghiêm việc xem xét, phê duyệt các đối tượng xin nhập cảnh, chú ý xác nhận đối tượng của các DN. Thường xuyên kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm những TH không đúng đối tượng ưu tiên.          

 

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

    Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH