BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 Tháng 4/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 1 tháng 4/2021, cập nhật đến ngày 10/4/2021)

 

Thuế – Phí – Lệ phí:

1. Thông tư số 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Có 2 nội dung chính sau:

1} Trường hợp được hoàn trả phí: 

         1/ Không đủ điều kiện được cấp hộ chiếu, giấy thông hành, tem AB, tổ chức thu lệ phí hoàn trả số tiền lệ phí đã thu khi thông báo kết quả

          2/ Từ chối nhận kết quả xử lý hồ sơ, tổ chức thu lệ phí không hoàn trả số tiền lệ phí đã thu.

         3/ Người nộp phí đã nộp phí nhưng không đủ điều kiện cấp thị thực và các giấy tờ khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú cho người nước ngoài hoặc từ chối nhận kết quả xử lý hồ sơ, tổ chức thu phí không phải hoàn trả số tiền phí đã thu.

2} Mức thu phí, lệ phí: được thu bằng đồng VN và Đô la Mỹ (USD). Đối với USD được quy đổi ra đồng VN sẽ áp dụng tỷ giá USD mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng Vietcombank tại thời điểm nộp phí hoặc cuối ngày liền trước ngày lễ/ngày nghỉ.

Có hiệu lực từ ngày 22/5/2021

Doanh nghiệp:

2. Nghị định 47/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Có nội dung chính sau:

1} Sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty

         1/ Việc góp vốn, mua cổ phần của DN khác hoặc để thành lập DN

             1) Cùng góp vốn để thành lập DN mới.

             2) Cùng mua phần vốn góp, mua cổ phần của DN đã thành lập.

             3) Cùng nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của các TV, CĐ của DN đã thành lập.

         2/ DN có sở hữu ít nhất 65% vốn NN theo LDN là DNNN nắm giữ từ 65% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

Có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế và bãi bỏ Quyết định 35/2013/QĐ-TTg; Nghị định 81/2015/NĐ-CP; Nghị định 93/2015/NĐ-CP và Nghị định 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Tài chính:

3. Quyết định số 532/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại điều 16 của nghị định số 100/2015/nđ-cp ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Có nội dung chính sau:

1} Mức lãi suất đối với khoản vay có dư nợ để mua, thuê NOXH, XD mới hoặc cải tạo sửa chữa NO về phát triển và quản lý NOXH: 4.8%/năm

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến ngày 01/01/2023

Nhà đất:

4. Nghị định số 49/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Có 2 nội dung chính sau:

1} Bổ sung giải thích từ ngữ:

         1/ NOXH tại KCN là NOXH được ĐTXD theo quy định PL về NO, PL về NOXH để phục vụ nhu cầu của HGĐ, cá nhân làm việc tại KCN.

         2/ DA ĐTXD NOXH, gồm:

           1) DA ĐTXD NOXH độc lập

           2) DA ĐTXD NOXH sử dụng phần quỹ đất 20%/tổng S đất thuộc DA ĐTXD NOTM

2} Quỹ đất phát triển NOXH đối với DA ĐTXD NOTM, khu đô thị (KĐT)

         1/ Quy mô sử dụng đất DA ĐTXD NOTM, KĐT > 2ha/đô thị đặc biệt, đô thị loại I hoặc > 5ha/đô thị loại II,III

=> Dành 20%/Tổng S đất để XD NOXH

         2/ Quy mô sử dụng đất DA ĐTXD NOTM, KĐT < 2 ha/đô thị loại đặc biệt, loại I hoặc < 5ha/đô thị loại II,III

=> Không dành 20%/Tổng S đất để XD NOXH và có nghĩa vụ nộp tiền SDĐ cho toàn bộ S đất của DA.

Có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

         Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH