BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 3/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 3 tháng 3/2021, cập nhật đến ngày 30/3/2021)

 

Doanh nghiệp:

1. Thông tư số 23/2021/TT-BTC Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá

Có nội dung chính sau:

Từ ngày 01/7/2022 tem điện tử được áp dụng trên mã QRcode dán lên sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rựou.

Có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.

2. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Có 8 nội dung chính sau:

 1} Danh mục hạn chế tiếp cận TT của NĐT nước ngoài

   1/ Ngành nghề: ngoài ngành, nghề hạn chế tiếp cận TT, NĐT NN phải đáp ứng các điều kiện về:

         1) Sử dụng ĐĐ, LĐ; các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản.

         2) SX, cung ứng hàng hóa, DV công hoặc HH, DV độc quyền nhà nước.

         3) Sở hữu, KD nhà ở, BĐS.

         4) Áp dụng các hình thức hỗ trợ, trợ cấp của NN đối với một số ngành, lĩnh vực hoặc phát triển vùng, địa bàn lãnh thổ.

         5) Tham gia chương trình, kế hoạch cổ phần hóa DN nhà nước,…

   2/ Tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài theo quy định tại các điều ước quốc tế về ĐT

 2} Đối tượng ưu đãi đầu tư (ƯĐ ĐT)

   1/ Dự án ĐT thuộc ngành, nghề ƯĐ ĐT hoặc ngành, nghề đặc biệt ƯĐ ĐT

   2/ Dự án ĐT tại địa bàn có điều kiện KT- XH khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

   3/ Dự án ĐT có quy mô vốn đầu > 6.000 tỷ đồng được áp dụng ƯĐ ĐT

   4/ Dự án ĐT được hưởng ƯĐ ĐT

         1) Dự án ĐT XD nhà ở XH

         2) Dự án ĐT tại vùng nông thôn sử dụng > 500 LĐ thường xuyên/năm

         3) Dự án ĐT sử dụng > 30%  LĐ là người khuyết tật  thường xuyên/năm

 3} NĐT chịu mọi thiệt hại phát sinh đối với hành vi giả mạo nội dung hồ sơ, tài liệu thực hiện thủ tục ĐT

Có hiệu lực kể từ ngày ký

Nhà đất:

3. Nghị định số 30/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Có nội dung chính sau:

1} Trường hợp được chấp thuận chủ trương đồng thời với công nhận chủ ĐTDA

       1/ NĐT trúng đấu thầu hoặc trúng đấu giá QSDĐ để thực hiện dự án ĐTXDNO nếu có đủ điều kiện thì NĐT đó được làm chủ ĐTDA XDNOTM.

          1) Có QSDĐO hợp pháp;

          2) Có QSDĐO hợp pháp và các loại đất khác được phép chuyển mục đích SDĐ sang làm đất ở;

          3) Nhận chuyển QSDĐO theo quy định của pháp luật về đất đai để XDNOTM.

2} Bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu

       1/ CĐT có trách nhiệm mở một tài khoản thanh toán tại một TCTD. Trước khi bàn giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư, CĐT có trách nhiệm phối hợp với TCTD chuyển tiền từ tài khoản thanh toán này sang tiền gửi có kỳ hạn.

       2/  Mỗi dự án CĐT XDNO có nhà chung cư, CĐT phải lập một tài khoản.

       3/ Sau khi bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư, CĐT có trách nhiệm đóng tài khoản đã lập và phải có văn bản thông báo cho SXD  nơi có nhà chung cư đó biết để theo dõi.

Có hiệu lực từ ngày ký.

Hành chính:

4. Quyết định số 406/QĐ-TTg Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021

Có nội dung chính sau:

  1} Phát triển dịch vụ công quốc gia trên thiết bị di động, giúp người dân có thể thanh toán trực tuyến, thực hiện xác thực qua chữ ký số.

Có hiệu lực từ ngày ký

 

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

         Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH