BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 Tháng 2/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 1 tháng 2/2021, cập nhật đến ngày 10/2/2021)

Thuế-Phí- Lệ phí:

  1. Công văn số 377/TCT-DNNCN về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân.

 Có nội dung chính sau:

    1} các Cục thuế và Chi cục thuế tổ chức cấp tài khoản giao dịch điện tử cho các nhân theo quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BCT được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019.

    2} Khuyến khích ngừoi nộp thuế là cá nhân có mã số thuế chưa có chữ ký số được cấp tài khỏan giao dịch điện tử và thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan thuế

Doanh nghiệp:

  1. Công văn Ủy ban Dân tộc số 138/UBDT-KHTC gửi Bộ tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp.

Công chứng – Chứng thực:

  1. Thông tư số 01/2021/TT-BTP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

Có nội 1 dung chính sau:

1} Thông tư này quy định về bổ nhiệm công chứng viên, đăng ký hành nghề công chứng; đào tạo nghề công chứng; khoá bồi dưỡng nghề công chứng; bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm; tổ chức và hoạt động công chứng; một số biểu mẫu trong hoạt động công chứng.

Có hiệu lực từ ngày 26/3/2021. Đồng thời Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 hết hiệu lực từ ngày 26/3/2021.

Lao động:

  1. Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

Có 1 nội dung chính sau:

1} Bãi bỏ một phần hoặc toàn phần các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành liên quan đến các lĩnh vực: Quan hệ lao động và Tiền lương, Bảo hiểm xã hội.

Có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2021.

Bảo hiểm xã hội:

  1. Thông báo số 132/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Tp. HCM về lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

 Có 2 nội dung chính sau:

1} Mức lãi suất quỹ đầu tư từ quỹ BHXH năm 2020 là 5,02%/năm, lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 09 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày 31/12/2020 là 3,08%/năm.

2} Mức lãi suất áp dụng kể từ ngày 01/01/2021:

      1/ Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 0,8366%/ tháng.

      2/ Lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT là 0,5134%/ tháng.

 

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

         Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH