BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 Tháng 02/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 02/2019, cập nhật từ ngày 01/02/2019 đến ngày 10/02/2019)

DOANH NGHIỆP

1. Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về doanh nghiệp khoa học công nghệ (DN KH-CN).

Có 03 nội dung chính:

1} GCN DN KH-CN bị thu hồi trong 04 trường hợp sau:

1/DN KH-CN bị thu hồi GCN đăng ký DN;

2/Trong 05 năm liên tiếp, doanh thu từ kết quả KH-CN không năm nào đạt tối thiếu 30% tổng doanh thu. Trừ trường hợp DN mới thành lập trong thời gian 05 năm đầu tiên;

3/DN KH-CN không thực hiện chế độ báo cáo trong 03 năm liên tiếp theo quy định;

4/GCN được cấp không đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định.

2} DN bị thu hồi GCN không tiếp tục được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với DN KH-CN.

3} Quy định cụ thể về các trường hợp cấp mới, cấp thay đổi, cấp lại GCN DN KH-CN

Hiệu lực từ ngày 20/03/2019.

ĐẦU TƯ

2. Quyết định 470/QĐ-UBND HCM 2019 thủ tục hành chính thuộc chức năng Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Có 02 nội dung chính:

1} Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch & Đầu tư gồm:

1/Có 04 thủ tục mới thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;

2/Có 12 thủ tục được sửa đổi, bổ sung (01 thủ tục thuộc lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và 11 thủ tục thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của DN).

3/Link danh mục TTHC: http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx

2} Bãi bỏ nội dung công bố cho:

1/ Có 01 thủ tục trong lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

2/ Có 11 thủ tục trong lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động của DN.

Hiệu lực từ ngày 01/02/2019.

NGÂN HÀNG:

3. Nghị định 16/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 sửa đổi điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của NHNN.

Bổ sung 02 điều kiện về nhân sự để tổ chức được phép cung ứng DV trung gian thanh toán:

1} Người đại diện theo PL, TGĐ (GĐ) phải có bằng ĐH hoặc có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp thuộc lĩnh vực: QTKD/kinh tế/tài chính/ngân hàng/luật.

2} Phó TGĐ (Phó GĐ) và các cán bộ chủ chốt phải có bằng CĐ trở lên về một trong 04 lĩnh vực: kinh tế/tài chính/ngân hàng/CNTT hoặc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm.

Hiệu lực từ ngày 20/03/2019.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH