BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 Tháng 11/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 11/2018, cập nhật từ ngày 11/11/2018 đến ngày 20/11/2018)

LAO ĐỘNG:

1. Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 mức lương tối thiểu vùng với người lao động tại doanh nghiệp.

Có 02 nội dung chính:

1} Từ thời điểm 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng được ấn định như sau:

1/Mức 4,18 triệu đồng/tháng áp dụng với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I;

2/Mức 3,71 triệu đồng/tháng áp dụng với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II;

3/Mức 3,25 triệu đồng/tháng áp dụng với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III;

4/Mức 2,92 triệu đồng/tháng áp dụng với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

2} Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để DN và NLĐ thỏa thuận và trả lương cho NLĐ. Với người đã qua học nghề, đào tạo nghề, mức lương phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng trên.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ:

2. Thông tư 112/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế với hàng xuất, nhập khẩu.

05 nguyên tắc khi ghi chép trên chứng từ kế toán thuế XNK và thu khác:

1} Việc ghi chép trên chứng từ phải đầy đủ, rõ ràng, kịp thời, chính xác;

2} Chữ viết liên tục, không ngắt quãng/viết tắt/tẩy xóa; không dùng mực đỏ và bút chì;

3} Số tiền viết bằng chữ, bằng số đúng với nhau; chữ đầu tiên viết in hoa, những chữ còn lại viết thường; viết sát đầu dòng, liên tục không cách quãng, ghi hết dòng mới xuống dòng, không viết chèn dòng/đè lên chữ in sẵn;

4} Chỗ trống phải gạch chéo để không phải sửa chữa, thêm số hoặc thêm chữ;

5} Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa đều không có giá trị thanh toán hoặc ghi sổ kế toán. Khi viết sai phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo chứng từ viết sai.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

THƯƠNG MẠI:

3. TT 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý ATTP thuộc trách nhiệm của Bộ CT.

Có 02 nội dung chính:

1} Đối với trường hợp đề nghị cấp lần đầu GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP, HS gồm:

1/ Đơn đề nghị theo Mẫu số 01a.

2/Bản thuyết minh cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ bảo đảm VS ATTP theo mẫu.

3/GXN đủ sức khỏe/DS tổng hợp XN đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp SX, KD thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.

4/GXN đã được tập huấn kiến thức về ATTP/GXN kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người trực tiếp SX, KD thực phẩm.

2} HS cấp lần đầu không còn yêu cầu nộp GCN ĐKKD/GCN ĐKDN/GCN đầu tư có ngành nghề SX, KD thực phẩm so với quy định hiện hành.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH