BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 03 Tháng 4/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 4/2018, cập nhật từ ngày 21/4/2018 đến ngày 30/4/2018)

LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG – PHỤ CẤP

1. Nghị quyết 29/NQ-CP 2018 ngày 24/04/2018 về chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Có 02 nội dung chính:

1} NLĐ tại NH Phát triển Việt Nam được nghỉ hưu trước tuổi nếu đáp ứng 02 điều kiện:

1/Hạn chế năng lực hoàn thành công việc trong giai đoạn tái cơ cấu;

2/Nam từ đủ 55 đến 60 tuổi/nữ từ đủ 50 đến dưới 55 tuổi và có từ đủ 20 năm đóng BHXH.

2} Chế độ với người nghỉ hưu trước tuổi, có 02 loại:

1/Nam từ đủ 55 đến đủ 59 tuổi/nữ từ đủ 50 đến đủ 54 tuổi, đóng BHXH từ đủ 20 năm thì không bị trừ lương hưu; mỗi năm nghỉ được trợ cấp 3 tháng tiền lương; mỗi năm  đóng BHXH được hỗ trợ 01 tháng lương cơ sở;

2/Nam trên 59 nhưng chưa đủ 60 tuổi/nữ trên 54 nhưng chưa đủ 55 tuổi, đóng đủ 20 năm BHXH thì không bị trừ lương hưu; mỗi năm đóng BHXH được hỗ trợ 0,5 tháng lương cơ sở.

Hiệu lực từ ngày 24/04/2018.

XÂY DỰNG

2. Thông tư 03/2018/TT-BXD ngày 24/04/2018 hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong đầu tư xây dựng; kinh doanh bất động sản.

Có 02 nội dung chính:

1} Cá nhân, tổ chức XD nhà ở riêng lẻ VPHC được nộp lại số lợi bất chính để được cấp GP hoặc điều chỉnh GPXD nếu đáp ứng đủ 06 điều kiện:

1/Vi phạm xảy ra từ 04/01/2008 và kết thúc trước ngày 15/01/2018 nhưng sau ngày 15/01/2018 mới bị phát hiện hoặc bị phát hiện trước ngày 15/1/2018 và đã có biên bản xử phạt.

2/Không vi phạm chỉ giới XD

3/Không ảnh hưởng các công trình lân cận

4/Không có tranh chấp

5/XD trên đất thuộc quyền SD hợp pháp

6/Nay phù hợp với quy hoạch XD được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2} Ngoài trường hợp nêu trên, từ ngày 15/01/2018 các cá nhân, tổ chức XD nhà ở riêng lẻ VPHC phải tháo dỡ.

Hiệu lực từ ngày 12/06/2018

THƯƠNG MẠI

3. Quyết định 1408/QĐ-BCT ngày 27/04/2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 2018.

Bộ CT cắt giảm 54 thủ tục hành chính, điển hình trong 04 lĩnh vực sau:

1} Xúc tiến TM, bỏ quy định về: Hình ảnh HH khuyến mại và HH dùng để khuyến mại; Mẫu vé số dự thưởng; Giảm thời gian thực hiện thủ tục còn 5 ngày làm việc.

2} An toàn thực phẩm: trong hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận ATTP không cần bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD.

3} XNK, bỏ 02 thủ tục:

1/Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc lá để KD hàng miễn thuế;

2/Cấp mới Giấy chứng nhận KD xuất khẩu gạo thay thế Giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực.

4} KD rượu, bỏ điều kiện về quyền sử dụng kho/hệ thống kho trong thủ tục Cấp GP bán buôn rượu.

Hiệu lực từ ngày 27/04/2018.

XUẤT NHẬP KHẨU

4. Quyết định 20/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng CP ngày 26/04/2018 quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo CL và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo CL để XK ra nước ngoài.

Có 04 nội dung chính:

1} Việc bán đấu giá thực hiện theo quy định của PL đấu giá tài sản.

2} Việc xuất khẩu phải đảm bảo 3 điều kiện sau:

1/Chỉ thực hiện qua các cửa khẩu đường biển, đường thủy, đường hàng không QT;

2/Không xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới đất liền

3/Không xuất khẩu sang nước có chung biên giới, nếu quá cảnh thì thực hiện theo Hiệp định quá cảnh HH đã ký.

3} Số tiền từ bán đấu giá nộp vào TK tại Kho bạc NN phục vụ công tác về phòng chống buôn lậu thuốc lá.

4} Trong 90 ngày DN phải xuất khẩu, nếu quá hạn thì tiêu hủy.

Hiệu lực từ ngày 15/06/2018 đến hết ngày 15/06/2020.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH