BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 01 Tháng 04/2018

 BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 4/2018, cập nhật từ ngày 01/4/2018 đến ngày 10/4/2018)

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

1. Quyết định 370/QĐ-TTg ngày 03/4/2018 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách XH theo quy định Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Có 04 nội dung chính cụ thể là:

1} Lãi suất cho vay ưu đãi tại NH Chính sách XH mua, thuê mua nhà ở XH; XD mới/cải tạo/sửa chữa là 4.8%/năm.

2} Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

3} Mức vốn cho vay tối đa mua, thuê, thuê mua bằng 80% giá trị HĐ đó.

4} Mức vốn cho vay tối đa xây dựng mới/cải tạo/sửa chữa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm.

Hiệu lực từ ngày 03/4/2018.

2. Quyết định 18/2018/QĐ-TTg ngày 02/4/2018 về hướng dẫn cấp bù chênh lệch LS thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Có 03 nội dung chính cụ thể là:

1} Các khoản cho vay được ngân sách NN cấp bù chênh lệch lãi suất khi đáp ứng đủ 3 điều kiện:

1/Đã ký HĐ tín dụng và đã được giải ngân vốn vay.

2/Đúng đối tượng và khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích.

3/Là khoản cho vay trong hạn tại thời điểm cấp bù chênh lệch LS.

2} Mức chênh lệch LS được ngân sách NN cấp bù cho các TC tín dụng thực hiện cho vay theo chương trình nhà ở là 3%, áp dụng giai đoạn 2016 – 2020.

3} Đối tượng: áp dụng cho các khoản giản ngân vốn vay từ ngày 10/12/2015.

Hiệu lực từ ngày 20/5/2018

3. Thông tư 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là HTX.

Có 03 nội dung chính, cụ thể là:

1} Quy chế quản lý mạng lưới:

1/Mạng lưới HĐ của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm phòng giao dịch;

2/Mạng lưới HĐ của ngân hàng HTX bao gồm: Chi nhánh, phòng giao dịch, VP đại diện,  đơn vị sự nghiệp ở trong nước, VP đại diện ở nước ngoài.

2} Quy định về số lượng chi nhánh, phòng giao dịch được thành lập:

1/Ngân hàng HTX được thành lập 01 CN trên địa bàn 01 tỉnh, thành và thành lập mới không quá 05 CN trong 01 năm.

2/Một CN không quản lý quá 03 phòng giao dịch.

3/Riêng quỹ tín dụng nhân dân, được thành lập 01 phòng giao dịch trên địa bàn 01 xã, phường, thị trấn.

3} Hạn mức cấp tín dụng:

1/Tổng mức dư nợ cấp TD của phòng giao dịch của NH HTX với một khách không vượt quá 01 tỷ đồng.

2/Tổng mức dư nợ cấp TD của phòng giao dịch quỹ TD nhân dân đối với một khách không vượt quá 100 triệu đồng.

Hiệu lực từ ngày 15/06/2018.

4. Thông tư 10/2018/TT-NHNN ngày 09/4/2018 về việc quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô.

Có 03 nội dung chính, cụ thể là:

1} Tạm ngừng KD từ 5 ngày, TC tài chính vi mô phải báo NHNN, trừ trường hợp tạm ngừng HĐ do sự kiện bất khả kháng.

2} Tối thiểu 60 ngày, trước ngày dự kiến tạm ngừng kinh doanh, TC tài chính vi mô gửi hồ sơ cho NHNN.

3} Sau khi được chấp thuận tạm ngừng KD, TC tài chính vi mô phải thông báo với KH, niêm yết thời gian và lý do tạm ngừng HĐKD tại trụ sở chính và các địa điểm giao dịch.

Hiệu lực từ ngày 01/06/2018.

XUẤT NHẬP KHẨU

5. Thông tư 05/2018/TT-BCT ngày 03/4/2018 quy định về xuất xứ hàng hóa.

Có 03 nội dung chính, cụ thể là:

1} HH được xác định xuất xứ theo quy định có xuất xứ tại nơi thực hiện quy trình SX cuối cùng làm thay đổi cơ bản HH đó.

2} Về quy tắc xuất xứ HH ưu đãi, đối với HH XNK thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan và phi thuế quan được thực hiện theo ĐƯQT mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và theo quy định của Bộ CT hướng dẫn ĐƯQT đó.

3} Đối với HH XK thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập và các ưu đãi đơn phương khác, quy tắc xuất xứ ưu đãi được thực hiện theo quy định của nước nhập khẩu và theo quy định của Bộ CT hướng dẫn.

Hiệu lực từ ngày 03/4/2018.

THƯƠNG MẠI:

6. Nghị định 51/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động MB HH qua Sở Giao dịch HH.

Có 03 nội dung chính, cụ thể là:

1} Sở Giao dịch HH được thành lập nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện sau:

1/Có VĐL từ 150 tỷ đồng trở lên;

2/Có hệ thống CNTT đáp ứng các yêu cầu về giải pháp CN & KT trong hoạt động mua bán HH qua Sở Giao dịch HH;

3/Điều lệ hoạt động không trái với các quy định của Nghị định này.

2} Nhà đầu tư NN được phép góp vốn thành lập Sở Giao dịch HH tại Việt Nam; mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Giao dịch HH tại Việt Nam với tỷ lệ không quá 49% VĐL.

3} Thành viên môi giới của Sở Giao dịch HH phải có VĐL từ 05 tỷ đồng trở lên. Riêng thành viên KD phải có VĐL từ 75 tỷ đồng trở lên.

Hiệu lực từ ngày 01/06/2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH