BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 03 Tháng 01/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 01/2018, cập nhật đến ngày 31/01/2018)

THUẾ – PHÍ:

1. Thông tư 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Có 4 nội dung cần quan tâm:

1} Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại GCN đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/hồ sơ (giảm 100.000 đồng/hồ sơ).
2} Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung GCN  đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp: 50.000 đồng/hồ sơ (giảm 50.000 đồng/hồ sơ)
3} Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên: giảm còn 4.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng).
4} Bổ sung thêm một đối tượng được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp đó là doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Hiệu lực từ 20/01/2018

2. Nghị định 146/2017/NĐ-CPngày 15/12/2017 sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CPvà Nghị định 12/2015/NĐ CP của Chính phủ.

Khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN có sự thay đổi sau:

1/ Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người (quy định hiện hành là 01 triệu đồng) để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho NLĐ;

2/ Phần vượt mức quy định về BHXH, BHYT để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội, quỹ BHYT và quỹ BHTN cho NLĐ.

Hiệu lực từ 01/02/2018.

BHXH – BHYT:

3. Công văn số 5917/BHXH-CSYT ngày 29/12/2017 về việc đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh bảo hiểm y tế khi đang điều trị mà thẻ BHYT hết hạn sử dụng. (Văn bản cá biệt)

Có 4 nội dung cần quan tâm:

1} Người bệnh đang điều trị nội trú, thẻ BHYT hết hạn đến 31/12/2017, cơ quan BHXH phải kiểm tra lý do người bệnh chưa có thẻ BHYT.

– Nếu chưa có thẻ BHYT do khâu lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT không kịp thời thì tạm thời giải quyết hưởng BHYT đến hết đợt điều trị.

– Nếu người bệnh đã tham gia BHYT nhưng chưa kịp nhận thẻ thì được cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trong đó ghi mã số thẻ BHYT cũ để sử dụng thay thế thẻ BHYT mới

2} Trường hợp người bệnh tham gia BHYT theo hộ gia đình, cơ quan BHXH phải phối hợp với bệnh viện nơi người bệnh đang điều trị để hướng dẫn người bệnh (hoặc thân nhân) đến địa phương nơi phát hành thẻ BHYT làm thủ tục tiếp tục tham gia BHYT.

3} Trường hợp cơ quan, đơn vị chưa tham gia BHYT cho NLĐ, cơ quan BHXH phải thông báo để chủ sử dụng lao động biết về việc này và nêu rõ người bệnh sẽ không được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh BHYT khi thẻ BHYT đã hết hạn sử dụng.

4} Đối với các đối tượng tham gia BHYT đang trong đợt điều trị ngoại trú, nhưng thẻ BHYT hết hạn thì được hưởng quyền lợi BHYT cho lần điều trị ngoại trú đó.

 PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH