BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 Tháng 9/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 9/2018, cập nhật từ ngày 11/9/2018 đến ngày 20/9/2018)

LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG:

1. Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động về tiền lương.

Có 02 nội dung chính:

1} DN sử dụng dưới 10 LĐ được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức LĐ cho cơ quan quản lý về LĐ cấp huyện nơi đặt cơ sở SX, KD.

2} Bổ sung quy định XD định mức LĐ làm cơ sở để trả lương cho NLĐ hưởng lương theo SP, đảm bảo các nguyên tắc theo quy định PL.

Hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

THUẾ:

2. Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Có 02 nội dung chính:

1} 04 nhóm đối tượng được cơ quan thuế cung cấp HĐĐT miễn phí, gồm:

1/Hộ, cá nhân KD, trừ hộ, cá nhân KD có doanh thu năm trước từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, CN, XD/ từ 10 tỷ đồng trở lên lĩnh vực TM, DV;

2/DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hộ, cá nhân KD chuyển đổi thành DN trong 12 tháng, kể từ khi thành lập DN;

3/DN nhỏ và vừa, HTX, cá nhân KD tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn;

4/DN nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND cấp tỉnh, trừ DN hoạt động tại khu KT, khu CX, khu CN, khu CNC;

2} Ngoài ra, một số trường hợp khác được sử dụng HĐĐT miễn phí do BTC quyết định.

Hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

THƯƠNG MẠI:

3. Nghị định 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại.

Đơn giản hóa một số thủ tục về trọng tài TM. Cụ thể 03 trường hợp sau:

1} Hồ sơ ĐK hoạt động của TT trọng tài, bỏ yêu cầu nộp bản chính/bản sao y giấy tờ chứng minh trụ sở hoạt động.

2} Hồ sơ ĐK hoạt động của CN TT trọng tài, bỏ yêu cầu nộp bản chính/bản sao y giấy tờ chứng minh về trụ sở.

3} Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập CN, VP đại diện của Tổ chức trọng tài NN ở Việt Nam, bỏ yêu cầu nộp bản sao y giấy tờ chứng minh việc thành lập của TT trọng tài NN; Bản giới thiệu hoạt động; DS trọng tài, nhân viên dự kiến…

Hiệu lực từ ngày 19/09/2018.

4. Thông tư 26/2018/TT-BCT ngày 14/09/2018 sửa đổi Phụ lục IV Thông tư 20/2014/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.

Có 02 nội dung chính:

1} Bãi bỏ PL IV – TT số 20/2014/TT-BCT và thay thế bằng PL ban hành kèm theo TT này, nội dung thay đổi chính:

1/HH được tái NK dưới dạng SP không gia công/chế biến chỉ gồm HH đặc biệt được theo quy định mà không gồm bất kỳ thay đổi nào sau đó.

2/Bổ sung thêm 2 thủ tục cấp C/O đối với HH đặc biệt.

2} HH đặc biệt tái NK dưới dạng SP không gia công/chế biến trong lãnh thổ của nước thành viên để XK được coi là có xuất xứ từ lãnh thổ của nước NK đó, với điều kiện:

1/Tổng trị giá nguyên liệu đầu vào không có xuất xứ không vượt quá 40% trị giá FOB của thành phần được coi là có xuất xứ;

2/Trị giá nguyên liệu có xuất xứ được XK từ một nước thành viên phải đạt ít nhất 60% trị giá các nguyên liệu được dùng trong quá trình SX.

Hiệu lực từ 29/10/2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH