BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 8/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 8/2018, cập nhật từ ngày 21/8/2018 đến ngày 31/8/2018)

DOANH NGHIỆP:

1. Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2018 sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Có 05 nội dung chính:

1} DN không cần đóng dấu trong hồ sơ ĐKDN.

2} Không cần CC-CT văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục ĐKDN.

3} Không nộp bản sao Điều lệ/tương đương trong hồ sơ ĐKDN đối với công ty TNHH MTV.

4} Hồ sơ đăng ký thành lập DN chuyển đổi từ hộ KD gồm: bản chính GCN ĐKDN, bản sao hợp lệ GCN đăng ký thuế, các giấy tờ khác; GCN được cấp trong 2 ngày làm việc.

5} Bỏ quy định DN chỉ được lập địa điểm KD tại tỉnh, TP trực thuộc TW đặt trụ sở chính/CN.

Hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

XUẤT NHẬP KHẨU:

2. Quyết định 2503/QĐ-TCHQ ngày 23 tháng 08 năm 2018 Quy trình giải quyết miễn thuế hàng nhập khẩu theo điều ước giữa Việt Nam và các tổ chức phi Chính phủ.

Có 02 nội dung chính:

1} Công chức HQ tiếp nhận hồ sơ, đóng dấu, ghi ngày giờ công văn đến trình lãnh đạo phân công xử lý.

2} Kiểm tra hồ sơ, có 03 bước:

1/Kiểm tra và xử lý sơ bộ;

2/Kiểm tra và xử lý chi tiết; Trường hợp ĐƯQT/Thỏa thuận không quy định chủng loại, định lượng HH miễn thuế:

1)Xin ý kiến Bộ Ngoại giao

2)Xin ý kiến cơ quan quản lý chuyên ngành/TB không đồng ý miễn thuế/báo cáo Thủ tướng quyết định chủng loại, định lượng HH đó.

3/TB kết quả xử lý

Hiệu lực kể từ ngày ký.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH