BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 02 Tháng 5/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 5/2018, cập nhật từ ngày 11/5/2018 đến ngày 20/5/2018)

THƯƠNG MẠI

1. Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

Có 03 nội dung chính:

1} Quy định về tạm nhập, tái xuất:

1/HH được tạm nhập vào Việt Nam theo HĐ ký với NN để bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn hoặc vì mục đích khác trong thời gian nhất định rồi tái xuất.

2/Đối với HH chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam, Bộ CT cấp Giấy phép tạm nhập.

3/Trường hợp còn lại, phải thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cơ quan hải quan và không cần Giấy phép tạm nhập, tái xuất.

2} Miễn Giấy phép tạm nhập, tái xuất đối với máy móc, trang thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh vì mục đích nhân đạo; dụng cụ biểu diễn, trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các đoàn nghệ thuật, đoàn thi đấu…

3} Danh mục HH nhập khẩu phải xin Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được quy định tại Phụ lục V của NĐ này.

Hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

CÔNG NGHỆ

2. Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Có 03 nội dung chính:

1} DN có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức KH & CN được hỗ trợ:

1/Vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Đổi mới CN quốc gia, quỹ phát triển KH của bộ…;

2/Hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ KH & CN hoặc hỗ trợ trực tiếp.

2} Mức kinh phí dành cho những hỗ trợ nêu trên được quy định như sau:

1/Mức hỗ trợ đối với các nguồn kinh phí được bố trí từ các chương trình dành cho KH & CN và huy động từ các nguồn hợp pháp khác;

2/Hỗ trợ tối đa 2%/năm lãi suất vay từ Quỹ Đổi mới CN quốc gia, quỹ phát triển KH & CN;

3/Vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định của các quỹ, tổ chức tín dụng.

3} DN đầu tư cơ sở vật chất – kỹ thuật, tổ chức, cá nhân thực hiện việc giải mã công nghệ được hỗ trợ:

1/Hỗ trợ vốn, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay vốn từ Quỹ Đổi mới CN quốc gia, tổ chức tín dụng;

2/Ưu tiên vào khu công nghệ cao.

Hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

NGÂN HÀNG – TỔ CHỨC TÍN DỤNG

3. Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15/05/2018 hướng dẫn về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân

Có 03 nội dung chính

1} Tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm là việc không giao/giao không đúng tài sản bảo đảm theo yêu cầu.

2} Tranh chấp này được giải quyết theo thủ tục rút gọn.

3} Các bên được quyền ủy quyền cho cá nhân/pháp nhân khác tham gia tố tụng. Bên được ủy quyền được ủy quyền lại nếu được đồng ý bằng VB.

Hiệu lực từ ngày 01/07/2018 đến ngày 15/08/2022.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH