BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 Tháng 10/2020

 BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 1 tháng 10/2020, cập nhật đến ngày 10/10/2020)

Thuế – Phí – Lệ phí:

  1. Thông tư số 26/2020/TT-BTC về hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020

Có 2 nội dung chính sau:

– Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá năm 2020:

    1} Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 72.000 tấn đường thô.

    2} Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 31.000 tấn đường tinh luyện.

   Có hiệu lực kể từ ngày 13/ 11/ 2020 đến ngày 31/12 /2020.

Doanh nghiệp:

  1. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp

Cần chú ý những nội dung chính sau:

có 4 nội dung chính sau:

   1} Nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể

   2} Điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể

   3} Hội đồng quản lý

   4} Thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể

   5} Thẩm quyền quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể

Có hiệu lực từ ngày 01/ 12/2020, thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012; bãi bỏ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015.

  1. Thông tư 21/2020/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Có 3 nội dung chính sau:

1} Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014

  1/ Sửa đổi điểm c và d khoản 1 Điều 1: Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép thành lập

  2/ Sửa đổi, bổ sung Điều 3: Kế hoạch khai thác đội tàu bay của DN kinh doanh vận chuyển hàng không và DN kinh doanh hàng không chung Việt Nam.

  3/ Sửa đổi Điều 6: Ban hành Điều lệ vận chuyển

  4/ Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3, khoản 5 Điều 8:

      1) Chuyên bay chậm

      2) Chuyến bay bị hủy

      3) Chuyến bay khởi hành sớm

   5/ Sửa đổi, bổ sung Điều 10: Thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam.

  6/ Sửa đổi, bổ sung Điều 12: Thông báo, báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

  7/ Sửa đổi, bổ sung Điều 13: Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

  8/ Sửa đổi, bổ sung Điều 14: Thủ tục đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp

2} Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015

  1/ Sửa đổi, bổ sung Điều 4: Nghĩa vụ của người vận chuyển

  2/ Sửa đổi, bổ sung Điều 13: Trách nhiệm của Cảng vụ hàng không

3} Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016

  1/ Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 4: Báo cáo số liệu chuyến

  Có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2020. Bãi bỏ Thông tư số 52/2018/TT-BGTVT ngày 15/10/2018, Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/08/2017

Lao động:

  1. Công văn 5081/BNV-CCVC về thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Có nội dung sau:

1} Thời điểm nghỉ hưu sau ngày 01/01/2021
2} Thời điểm nghỉ hưu  trước ngày 01/01/2021

 

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

          Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH