BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 01/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 01/2020, cập nhật từ ngày 21/01/2020 đến ngày 31/01/2020)

DOANH NGHIỆP:

1. Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm.

Có 02 nội dung chính:

1} Áp dụng đối với tổ chức kinh doanh BH và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp phí quản lý và giám sát hoạt động BH.

2} Mức thu phí quy định như sau:

1/DN bảo hiểm, CN bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam: 0.03% phí bảo hiểm gốc (sau khi trừ các khoản hoàn, giảm phí).

2/DN tái bảo hiểm: 0.03% phí nhận tái bảo hiểm (sau khi trừ các khoản hoàn, giảm phí).

3/DN môi giới bảo hiểm: 0.03% doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm.

Hiệu lực từ ngày 20/02/2020 và áp dụng từ năm tài chính 2020.

XUẤT – NHẬP KHẨU:

2. Thông tư 01/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan 2020.

Có 01 nội dung chính:

Lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan là 59.098 tấn.

Hiệu lực từ ngày 29/02/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

BHYT:

3. Thông tư 01/2020/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2018/TT-BYT ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Có 03 nội dung chính:

1} Sửa đổi 05 tên thuốc trong Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, như sau:

1/Tên thuốc Prothionamid tại số thứ tự 330;

2/Tên thuốc Pinene + camphene + cineol + fenchone + borneol + anethol tại số thứ tự 425;

3/Tên thuốc Etamsylat tại số thứ tự 449;

4/Tên thuốc Felodipin + metoprolol tartrat tại số thứ tự 518;

5/Tên thuốc Thiamazol tại số thứ tự 799.

2} Sửa đổi đường dùng của 03 thuốc sau:

1/Thuốc Imatinib, thuốc Nilotinib dùng đường uống;

2/Thuốc Dung dịch lọc máu dùng trong thận nhân tạo (bicarbonat hoac acetat) dùng đường dung dịch thẩm phân.

3} Sửa đổi nội dung ghi chú của 16 thuốc thuộc Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, như sau: Nội dung ghi chú thuốc Imatinib số thứ tự 390 thành Qũy BHYT thanh toán điều trị bệnh bạch cầu tủy mạn (CML) hoặc u mô đệm dạ dày ruột (GIST), thanh toán 80%;…

Hiệu lực từ 01/03/2020.

PHÁP LÝ:

4. Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Có 02 nội dung chính:

1} Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện và tổ chức thi hành án dân sự.

2} Thừa phát lại không được làm 05 việc sau:

1/Kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá TS, quản lý, thanh lý TS;

2/Tiết lộ thông tin; sử dụng thông tin về hoạt động Thừa phát lại để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức trừ trường hợp PL có quy định khác;

3/Ngoài chi phí trong HĐ, không được đòi hỏi thêm bất cứ khoản lợi ích vật chất nào khác;

4/Không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân và những người thân thích của mình;

5/Các công việc bị cấm khác theo quy định.

Hiệu lực từ ngày 24/02/2020.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH