BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 01 Tháng 03/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 3/2018, cập nhật đến ngày 10/3/2018)

BHXH:

1. Công văn 560/LĐTBXH-BHXH ngày 06/02/2018 về xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Có 2 nội dung cần quan tâm:

1} Từ ngày 01/01/2018, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

2} Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như:

1/ Tiền thưởng theo Điều 103 BLLĐ 2012, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca;

2/ Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;

3/ Hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ, trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp;

4/ Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

Như vậy, tiền thưởng của NLĐ làm việc tại DN bao gồm tiền thưởng lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo đánh giá kết quả công việc hàng năm (thưởng tết) không làm căn cứ để tính đóng BHXH.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP:

2. Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Có 1 nội dung cần quan tâm:

1} Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với NLĐ làm việc ở DN như sau:

1/ Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành tại NĐ 153/2016/NĐ-CP).

2/ Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng so với quy định hiện hành tại NĐ 153/2016).

3/ Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với quy định hiện hành tại NĐ 153/2016).

4/ Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành tại NĐ 153/2016).
   

Hiệu lực từ 25/ 01/2018

THUẾ:

3. Công văn 931/TCHQ-TXNK ngày 12 tháng 02 năm 2018 về việc xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu, tiêu hủy.  

Có 2 nội dung cần quan tâm

1} Hàng hóa nhập khẩu chưa thông quan hoặc giải phóng hàng, vẫn trong khu vực giám sát của cơ quan hải quan, chưa nộp thuế, bị tịch thu, tiêu hủy thì không phải nộp thuế nhập khẩu, không phải nộp thuế TTĐB.

2} Hàng hóa nhập khẩu chưa thông quan hoặc giải phóng hàng, vẫn trong khu vực giám sát của cơ quan hải quan, đã nộp thuế nhập khẩu và thuế TTĐB, bị tịch thu, tiêu hủy thì được trả lại tiền thuế nhập khẩu nộp thừa theo quy định và không được hoàn thuế TTĐB đã nộp theo quy định.

NGÂN HÀNG:

4. Thông tư 03/2018/TT-NHNNngày 23/02/2018 về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính (TCTC) vi mô.

Có 1 nội dung cần quan tâm:

1} Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động của TCTC vi mô được quy định mới hơn so với quy định tại Điểm 9 Mục II Thông tư 02/2008/TT-NHNN ngày 02/4/2008. Cụ thể:

1/ Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định (05 tỷ đồng);

2/ Có chủ sở hữu, thành viên sáng lập theo quy định tại Điều 8 TT 03/2018;

3/ Có người quản lý, điều hành, Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 20, 21, 22, 23 TT 03/2018;

4/ Có Điều lệ phù hợp với quy định tại Điều 31 Luật tổ chức tín dụng và quy định pháp luật liên quan;

5/ Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi trong 03 năm đầu hoạt động.

Hiệu lực từ 15/4/2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH