BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 01 Tháng 10/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 10/2017, cập nhật đến ngày 10/10/2017)

Thuế:

1. Công văn Số 4253/TCT-CS của Bộ Tài chính giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC.

2. Quyết định 2018/QĐ-BTC bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.

3. Nghị quyết 104/NQ-CP về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Xây dựng:

4. Nghị quyết 101/NQ-CP về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng QL NN của Bộ Xây dựng.

Thương mại:

5. Nghị quyết 100/NQ-CP phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC cho 7 lĩnh vực, có TM quốc tế.

Doanh nghiệp:

6. Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ–ĐẦU TƯ & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH