BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 Tháng 7/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 7/2018, cập nhật từ ngày 01/7/2018 đến ngày 10/7/2018)

DOANH  NGHIỆP:

1. Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 ban hành Hệ thống ngành kinh tế VN.

Nội dung chính:

Danh mục Hệ thống ngành KT Việt Nam gồm 05 cấp:

1} Cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

2} Cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

3} Cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;

4} Cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

5} Cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.

Hiệu lực từ ngày 20/8/2018.

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG:

2. Quyết định 1417/QĐ-NHNN ngày 09/07/2018 phê duyệt Phương án đơn giản hóa điều kiện KD thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước VN.

1} Cắt giảm, đơn giản hóa 257 điều kiện kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực.

2} Bỏ 3 điều kiện cấp GP thành lập và hoạt động đối với NH thương mại cổ phần, cụ thể:

1/Cổ đông sáng lập phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn góp;

2/Cam kết hỗ trợ NH về tài chính để giải quyết khó khăn về vốn hoặc khả năng thanh toán;

3/Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập là tổ chức

Hiệu lực từ ngày ký.

THƯƠNG MẠI:

3. Thông tư 15/2018/TT-BCT ngày 29/06/2018 về phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.

Có 3 nội dung chính:

1} Luồng Xanh là chế độ ưu tiên (miễn, giảm, nộp chậm chứng từ, giảm thời gian cấp và miễn kiểm tra thực tế HH trong quá trình đề nghị cấp C/O) khi đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí sau:

1/Thương nhân được Bộ CT công nhận là: DN xuất khẩu uy tín hoặc DN ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

2/Hoặc đáp ứng 3 điều kiện dưới đây:

1)Không vi phạm quy định về xuất xứ trong 2 năm gần nhất trước thời điểm đề nghị xét duyệt;

2)Có hệ thống lưu trữ hồ sơ đầy đủ đảm bảo chứng minh tính xác thực của C/O và xuất xứ HH trong thời hạn lưu trữ;

3)Thực hiện quy trình khai báo C/O điện tử qua www.ecosys.gov.vn và có tần suất đề nghị cấp ít nhất 30 bộ C/O ưu đãi/năm.

2} Luồng Đỏ là chế độ cần kiểm soát trong quy trình cấp C/O ưu đãi (phải nộp chứng từ chứng minh xuất xứ HH, có thể được yêu cầu kiểm tra thực tế HH trong quá trình đề nghị cấp C/O) khi thuộc 3 trường hợp sau:

1/Vi phạm quy định về xuất xứ trong vòng 2 năm gần nhất tính đến thời điểm phân luồng;

2/Không đáp ứng được yêu cầu xác minh xuất xứ HH hoặc có kết luận không đạt xuất xứ HH trong vòng 2 năm gần nhất tính đến thời điểm phân luồng;

3/Áp dụng chế độ Luồng Xanh hoặc Luồng Thông thường có XK mặt hàng áp dụng chế độ Luồng Đỏ nhưng việc SX không đáp ứng yêu cầu.

3} Luồng Thông thường là chế độ hiện hành trong quy trình cấp C/O ưu đãi.

Hiệu lực từ ngày 15/08/2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ–ĐẦU TƯ-SỞ HỮU TRÍ TUỆ-DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

        Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH