BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 Tháng 6/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 6/2018, cập nhật từ ngày 11/6/2018 đến ngày 20/6/2018)

THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ:

1. Thông tư 46/2018/TT-BTC ngày 14/05/2018 quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin.

Có 02 nội dung chính:

1} Người yêu cầu cung cấp thông tin phải trả phí, cụ thể:

1/Photo đen trắng 3000 đồng; màu 18.000 đồng/trang A4.

2/In từ phim, ảnh gốc từ 36.000 – 135.000 đồng/tấm tùy kích cỡ.

3/In sao tài liệu ghi âm (không bao gồm vật tư) 27.000 đồng/phút nghe.

4/In sao phim điện ảnh (không bao gồm vật tư) 54.000 đồng/phút chiếu.

2} Người yêu cầu cung cấp thông tin qua mạng điện tử, fax không phải trả phí.

Hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018.

THƯƠNG MẠI:

2. Nghị định 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí.

Có 03 nội dung chính:

1} Có 03 điều kiện chung để KD khí:

1/Thành lập theo quy định của PL;

2/Có bồn chứa/chai chứa đủ điều kiện lưu thông.

3/Đủ điều kiện về PCCC.

2} KD khí qua đường ống phải có đường ống vận chuyển và trạm cấp khí đủ điều kiện an toàn, PCCC.

3} KD khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), phải có trạm cấp/nạp LNG đủ điều kiện an toàn, PCCC.

Hiệu lực từ ngày 01/08/2018.

NGÂN HÀNG:

3. Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/06/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.

Có 02 nội dung chính:

1} Có 02 nội dung mới về mua trái phiếu DN, cụ thể:

1/Các tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài không được mua trái phiếu DN để cơ cấu lại nợ của DN.

2/Bỏ quy định về các loại trái phiếu DN được mua.

2} Tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài mua trái phiếu DN phải có 02 nội dung sau:

1/Quy định kiểm soát nội bộ việc mua trái phiếu;

2/Quy định cụ thể về lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và chính sách đầu tư vào lĩnh vực này.

Hiệu lực từ ngày 02/08/2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH