BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 02 Tháng 03/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 03/2017, cập nhật đến ngày 20/3/2017)

Thuế:

1. Công văn 854/TCT-CS của Tổng Cục thuế ngày 14/03/2017 về chính sách thuế TNDN

2. Công văn 820/TCT-DNL của Tổng Cục thuế ngày 13/03/2017 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Xây dựng

3. Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Thương mại:

4. Công văn 2284/BCT-TTTN ngày 21/03/2017 về điều hành KD xăng dầu

Lao động:

5. Quyết định 376/QĐ-LĐTBXH ngày 14/03/2017 về việc công bố TTHC mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động kiểm định an toàn lao động (ATLĐ); huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (VSLĐ)

Xuất nhập khẩu:

6. Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/08/2016 ban hành quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử (TKHQĐT)

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ–ĐẦU TƯ & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH