BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 01 Tháng 07/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 07/2017, cập nhật đến ngày 10/07/2017)

Lao động

1. Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Tài chính – ngân hàng

2. Quyết định 1424/QĐ-NHNN ngày 07/7/2017 về lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu, cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNNVN) đối với các ngân hàng.

3. Quyết định 1425/QĐ-NHNN ngày 07/7/2017 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNN) đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành KT theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

Hình sự

4. Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH