BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 01 Tháng 05/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 05/2017, cập nhật đến ngày 10/5/2017)

Thuế

1. Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 sửa đổi, bổ sung TT 45/2013/TT-BTC và TT 147/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao Tài sản cố định.

Hóa đơn

2. Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 sửa đổi bổ sung TT 39/2014/TT-BTC, TT 26/2015/TT-BTC về hóa đơn

Hàng hải

3. Nghị định 37/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 về điều kiện KD khai thác cảng biển

PHÒNGTƯ VẤN PHÁP LÝ–ĐẦU TƯ & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH