BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 03 Tháng 09/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 9/2017, cập nhật đến ngày 30/9/2017)

Thuế:

1. Thông tư 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) theo niên độ NS hằng năm thay thế Thông tư 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010.

Thương mại:

2. Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012.

Sở hữu trí tuệ:

3. Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 15/09/2017 về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia :

Công nghiệp:

4. Thông tư số 16/2017/TT- BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Đầu tư:

5. Quyết định 3610a/QĐ-BCT về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương giai đoạn 2017 – 2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH