BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 02 Tháng 05/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 05/2017, cập nhật đến ngày 20/5/2017)

Thuế – Phí – Lệ phí

1. Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

2. Thông tư 31/2017/TT-BTC ngày 18/04/2017 sửa đổi, bổ sung TT 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT

3. Quyết định 710/QĐ-BTC ngày 24/04/2017 về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử.

Doanh nghiệp

4. Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/05/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với Doanh nghiệp

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ–ĐẦU TƯ & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH