ĐẠI LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP – KẾ TOÁN CÔNG CHÚNG

DỊCH VỤ THUẾ-KẾ TOÁN (TAXATION-BAS AGENT-PUBLIC ACCOUNTANT)

Khai thuế BAS Doanh nghiệp (được chậm nộp GST 4 tuần không lãi)

Ghi sổ sách kế toán; Dịch vụ lương bổng (payroll); Lập Báo cáo tài chính

Cố vấn thuế Doanh nghiệp (Chartered Tax Adviser)

Đăng ký Doanh nghiệp; Business name…